Over Vincent

Over Vincent

Wat ik doe

Ik houd mij bezig met de psychologie van verandering binnen organisaties. Mijn activiteiten bestaan uit:
 • Begeleiding bij vastzittende samenwerking op en tussen alle echelons, ook in familiebedrijven
 • Fusiebegeleiding
 • Coaching gericht op leiderschaps- en teamontwikkeling
 • Crisis- en conflictinterventie in teams
 • Systemisch denken en handelen; patronen doorbreken & organisatie opstellingen
 • Voorzitterschap & procesbegeleiding bij complexe trajecten
 • Workshops en lezingen

Hoe ik werk

Om organisaties te ondersteunen bij hun veranderingen, doe ik mijn werk volgens een aantal kenmerken en invalshoeken. Ik doe het expliciet niet volgens een model of een school. Het is een combinatie die er steeds anders uitziet, afhankelijk van de vraagstelling.
 • Integrale aanpak. Ik zie een organisatie als een levend organisme; het leeft, beweegt, moet reageren op de omgeving, gezond zijn etcetera. Verander je een deel, dan heeft dat consequenties voor de andere delen en dus ook voor het geheel. Een interventie heeft zin als de betekenis ervan door de andere delen ondersteund wordt. Daar werk ik dan ook aan met de betrokkenen.
 • Contextuele probleemanalyse. Een probleem of uitdaging staat vaak niet op zichzelf. Daar ik het hele systeem aftast dat om een probleem heen zit, wordt vaak al snel duidelijk waar het werkelijk wringt. Dat kan soms verrassende inzichten opleveren. Ik maak hierbij gebruik van systemische inzichten en soms van organisatie opstellingen.
 • Belevingsgericht. Naast het uitwisselen van kennis, inzicht en ervaring werk ik tijdens groepsbijeenkomsten ook met de fysieke beleving hiervan. Dit ruimtelijk werken is krachtig omdat kennis, inzichten en ervaringen hierdoor ook in het lichaam verankerd worden.
 • Toepassingsgericht. Alle nieuwe inzichten worden in de dagelijkse praktijk direct en gericht toegepast door zelfgeformuleerde opdrachten. Dit gaat altijd over het werk dat sowieso gedaan moet worden. Het is dus geen extra belasting, behalve dat de wijze waarop het wordt gedaan een toevoeging krijgt vanuit de opgedane inzichten. Dit wordt ook wel triple loop action learning genoemd.
 • Veilig. Mensen, en dus organisaties, maken grotere stappen als zij zich veilig voelen. Op dat moment kan het nieuwe zich beter vormen en ontwikkelen. Mensen durven dan veel meer te experimenteren en te reflecteren. Ik zorg altijd voor een veilig leerklimaat.
 • Essentie en balans. Ik denk en handel consequent vanuit de essentie van een probleem, uitdaging of verandering. Alle acties worden van daaruit doorgedacht. Ik zoek daarbij het evenwicht tussen het perspectief van de klant, het management en de medewerker. Hiermee worden interventies congruent, geloofwaardig en robuust.
 • Co-creatie. Ik doe altijd een beroep op de eigen kracht van de organisatie. Ik werk bij voorkeur samen met interne mensen om in gezamenlijkheid een traject, training of advies te creëren. Alleen dan is het van de organisatie zelf en niet van buiten naar binnen geduwd.
 • Teruggeven. Alles wat mij opvalt binnen een organisatie geef ik terug. Wat ik als buitenstaander opmerk, heeft veelal betekenis voor de zaken waar de organisatie mee worstelt. Ik doe dit ook als mijn observaties geheel buiten mijn primaire opdracht vallen, maar wel kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.

Werkhistorie

Amsterdam UMC; fusiebegeleider Nefrologie, Vaatchirurgie, MKA, Urologie, Colorectale Chirurgie, Endocrinologie. Begeleiden van de Chirurgen, medisch specialisten en afdelingshoofden rondom het samengaan van de afdelingen Nefrologie, Vaatchirurgie, MKA, Urologie en Colorectale Chirurgie van locaties AMC en VUmc.
Gemeente Amsterdam e.a.; voorzitter Complexe Vraagstukken & Conflicten
Gelre ziekenhuizen; in opdracht van de RvB onderzoek, advies en begeleiding van de afdelingen Verloskunde en de OK.
Proteion Thuis; begeleiden Raad van Bestuur en Concernraad.
De Baak; Leiderschaps Programma; verzorgen van module systemisch denken en handelen voor leiders.
LUmc en HMC; Begeleiding samenwerking LUMC en HMC bij de samenwerking van de Neuro Interventie Radiologen van het LUmc en het HMC die zich hebben verenigd in het Universitair Neuro Vasculair Centrum.
ROC Friese Poort; procesbegeleider en mede ontwerper. Begeleiding College van Bestuur en management bij hun transformatie naar waardevol en wendbaar leiderschap. Mede ontwerpen en uitvoeren van grootschalige en kleinschalige leerbijeenkomsten alsmede individuele leiderschapscoaching.
Haagse Hogeschool; Begeleiden CvB en Hogeschoolraad bij hun samenwerking.
Estinea Zorg; Trainen, coachen en adviseren van bestuur en MT op individueel en groepsniveau. Ik maak hierbij ook veel gebruik van organisatie opstellingen.
Havenbedrijf Rotterdam en Crocs Europe:  begeleiden, trainen en coachen van Young Potentials.
ING Group, Bank en Verzekeren. Het mede opzetten en begeleiden van 2 internationale conferenties voor de top van deze bedrijven. In 2015 een leiderschapsconferentie voor UWV mede opgezet en uitvoering gegeven.
OLVG; Begeleiding samenwerking OLVG Oost en West op de afdeling Kindergeneeskunde.
Philadelphia Zorg; opzetten en uitvoeren van een leer- en verandertraject voor de gehele organisatie. Het betreft training, advies, coaching en intervisie.  Gestart is met alle leden van de directieraad, de regiodirecteuren, de locatiemanagers en momenteel alle 6.200 begeleiders. Ik train en begeleid hierbij ook de interne trainers.
Adviseur Inspectie Raad voor het opzetten van een ervaringsdag voor inspecteurs uit een aantal rijksinspecties. Het ging om het verhogen van de effectiviteit van inspecteurs in het veld. Hier hebben meer dan 1000 inspecteurs een dag aan deelgenomen.
UWV De Buitenwereld. In opdracht van Greet Prins heb ik qua vorm, inhoud en uitvoering De Buitenwereld opgezet.  Dit leer- en verandertraject stond bekend als een innovatieve leeromgeving, waarbij de dienstverlening vanuit het perspectief van de klant werd beleefd. Zo kon de stap naar klantgerichtheid in de praktijk worden gemaakt. Ook heb ik de trainers (totaal 50) en acteurs van Boertien en Vergouwen Overduin geselecteerd, ingewerkt en leiding gegeven bij hun trainingswerk. De Buitenwereld is bezocht door 22.000 medewerkers en leidinggevenden en heeft in 2008 de Galjaardprijs gewonnen. Deze prijs staat voor innovatieve overheidscommunicatie met bewezen resultaat.
UWV, CWI en Gemeenten. Onder mijn inhoudelijke verantwoordelijkheid ongeveer 20 trajecten opgezet om managementteams te begeleiden en coachen  bij de cultuurveranderingen die klantgericht werken teweeg bracht. Hierbij hoorde ook het voorzitterschap van conferenties en tal van kleinere bijeenkomsten.
UWV Inhoudelijk projectmanager Klanttoets & Coaching. Opzetten en  uitvoeren van de klantbelevingsmeter en de samenwerkingsmeter zodat klantgerichtheid op verantwoorde wijze meetbaar werd. Leer- en verbeterplannen opgezet en management begeleid bij de sturing hierop.    Taken waren onder andere: programmaplan opstellen, strategisch adviseren, in samenwerking met medewerkers, staf en management.
Bij het ministerie van Justitie heb ik gedurende twee jaar 2 tot 3 dagen per week aan leidinggevenden training gegeven in competentiemanagement. Voor de Belgische WerkWinkel heb ik voor 500 medewerkers een training klantgerichtheid opgezet en de externe trainers getraind.

Opleiding

2015 Choy  Consultants; systeemtheoretische interventies.
2013 Bert Hellinger Institute; Familie opstellingen voor organisatie opstellers.
2012 Insights gecertificeerd.
2010- 2011 Bert Hellinger Institute; ‘System dynamics in organisations’ Internationale 24 daagse opleiding tot systemisch organisatie adviseur met gebruikmaking van ‘Organisatie opstellingen’.
2003 – 2005 IASS-International; ‘Working on the boundary’. Een tweejarig internationaal programma voor senior organisatie adviseurs en trainers/coaches.  Uitgangspunt waren vier stromingen: Systeemtheorie, Group Relations, Gestalt en Transactionele Analyse.   Ook gecertificeerd door de Europese Associatie voor Coaches (EAS).
1994 – 1999 Universiteit van Utrecht; Algemene Sociale Wetenschappen, afstudeerrichting: Communicatie, Cultuur en Identiteit. Belangrijke vakken: Interpersoonlijke communicatie, Groepsdynamica, Interventies in groepsprocessen, Counseling, Conflicthantering en Opleidingsdidactiek. Onderzoek bij DOOR-training: ‘Hoe stuurt een trainer zijn groep cursisten?’ Video-opnamen gemaakt van trainingen en sturingsmethoden in kaart gebracht. Deze vergeleken met moderne leertheorieën: ‘Stuurt de trainer effectief?’
1989 – 1994 Academie Mens-Arbeid Tilburg, richting: Arbeidsvoorziening, afstudeerrichting Training & Opleiding. Belangrijke vakken: Observatiepracticum, Gespreksvoering, Didactiek, Groepsdynamica, Beroepenkunde en twee stages van een half jaar. Bij KPN-Telecom heb ik 65 sollicitatiegesprekken bijgewoond en mijn observaties vergeleken met de literatuur. Bij het Sollicitatiecentrum heb ik zelfstandig sollicitatietraining en ‑begeleiding gegeven aan werkzoekenden. Mijn afstudeerscriptie was een handleiding over gesprekstechnieken voor consulenten in de arbeidsbemiddeling.
Profiel
 • Scherp en helder in het begeleiden van de psychologische processen bij verandering
 • Kan creatieve vertaalslag maken van papieren realiteit naar beleefde realiteit
 • Zoekt altijd het evenwicht tussen het perspectief van de klant, het management, en de medewerker
 • Heeft breed scala aan sociaal psychologische interventiemogelijkheden opgebouwd
 • Werkt veilig, licht en met diepgang